Sprawy socjalne ndz., 03/09/2017 - 11:24

Ślub w Holandii

Jakie możliwości ma do wyboru para, która chce zalegalizować związek?

Prawa, obowiązki, procedury.

Małżeństwo (huwelijk) i zarejestrowane partnerstwo (geregistreerd partnerschap)

Te dwie formy są do siebie bardzo podobne – można wejść w związek tylko z jedną pełnoletnią osobą niebędącą bliskim krewnym. Aby móc zawrzeć związek według holenderskiego prawa, jedno z partnerów musi być Holendrem lub mieszkać legalnie na terenie Holandii (w przypadku np. polskiej pary), zaś obie osoby muszą przebywać w Holandii legalnie.

Jak zawrzeć związek: należy zgłosić w gminie chęć zawarcia związku małżeńskiego/ zarejestrowanego partnerstwa i odczekać 14 dni, a następnie zgłosić się z 2-4 pełnoletnimi świadkami. Po zalegalizowaniu związku podpisuje się akt zawarcia związku.

Koszty: zależne od gminy; każda gmina umożliwia także bezpłatne zawarcie związku w wyznaczonych godzinach

Prawa i obowiązki: 

- możliwość przybrania nazwiska partnera

- powinowactwo z rodziną partnera, która dzięki temu może np. w ewentualnym procesie odmówić składania zeznań na niekorzyść partnera

- konieczność uzyskania zgody partnera np. na sprzedaż wspólnego domu

- obowiązek utrzymania współmałżonka i dzielenia się kosztami życia (choć można w intercyzie dodać zapis o innym sposobie podziału kosztów)

- jeśli nie ma innego zapisu, obowiązuje wspólnota majątkowa

- partnerzy dziedziczą po sobie

- prawo do renty po zmarłym partnerze

Różnice między małżeństwem a zarejestrowanym partnerstwem:

w przypadku związku małżeńskiego partnerzy wypowiadają stałą formułę, a osoby decydujące się na zarejestrowane partnerstwo mogą samodzielnie napisać tekst przysięgi.

Jeśli para nie wychowuje małoletnich dzieci, to w przypadku zarejestrowanego partnerstwa możliwe jest zakończenie oficjalnego związku bez udziału sądu (przez spisanie oświadczenia u notariusza lub adwokata); związek małżeński może zostać rozwiązany tylko na drodze sądowej

Umowa o partnerstwie (samenlevingscontract)

Umowę o partnerstwie zawierają osoby, które nie chcą lub nie mogą skorzystać z innych form legalizacji związku. W takiej umowie znajdują się wspólne ustalenia dotyczące zasad panujących w związku, takich jak podział kosztów czy własność majątkowa. Często umowę należy zawrzeć u notariusza, np. w przypadku, gdy jedno z partnerów chce uzyskać rentę rodzinną po zmarłym partnerze (partnerpensioen).

Umowę o partnerstwie można zawrzeć z więcej niż jedną osobą, a wymagania są proste: dana osoba musi być pełnoletnia i nie być objęta nadzorem, a postanowienia umowy nie mogą łamać prawa.

Jak zawrzeć umowę: w niektórych przypadkach niezbędna będzie wizyta u notariusza. Jeśli umowa nie zawiera postanowień, które wymagają potwierdzenia notarialnego, wystarczy samo podpisanie umowy przez partnerów.

Prawa i obowiązki:

zgodnie z postanowieniami umowy

brak możliwości przybrania nazwiska partnera

brak powinowactwa z rodziną partnera

Wspólne mieszkanie (samenwonen)

W tym przypadku nie zawiera się żadnej oficjalnej umowy, ale wspólne mieszkanie może wpłynąć np. na wysokość dodatków czy należnego podatku. Dlatego warto jak najszybciej zgłosić zamieszkanie razem do Belastingdienst.

 

Olga Niziołek

Tłumaczenie z niderlandzkiego lub angielskiego?>>olganiziolek.nl/