wt., 09/11/2010 - 11:35

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie od kosztów opieki zdrowotnej jest obowiązkowe W Holandii ubezpieczenie od kosztów opieki zdrowotnej jest obowiązkowe.

Nawet jeśli nie mieszkasz na stałe w Holandii, ale tutaj pracujesz i płacisz podatki, musisz wykupić tutaj ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy to także sytuacji, jeśli jesteś już ubezpieczony w Polsce, ale pracujesz wyłącznie w Holandii. Polskie ubezpieczenie zdrowotne nie wystarcza w takim przypadku do spełnienia obowiązku ubezpieczeniowego w Holandii.

Jeśli pracujesz w Holandii, członkowie Twojej rodziny (współmałżonek/partner i dzieci) mieszkający w innym kraju mają prawo do korzystania z opieki zdrowotnej na miejscu na podstawie holenderskiego ubezpieczenia. Formularz zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia można dostać u swojego ubezpieczyciela. Po zgłoszeniu trzeba opłacać składki za członków rodziny. Towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych Możesz sam wybrać towarzystwo ubezpieczeń zdrowotnych, w którym chcesz wykupić ubezpieczenie. W niektórych firmach istnieje możliwość przystąpienia na korzystnych warunkach do grupowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników. Zapytaj o to swojego pracodawcę.

Towarzystwo ubezpieczeń zdrowotnych nie może odmówić przyjęcia nikogo do ubezpieczenia w zakresie tzw. pakietu podstawowego (basispakket). Obejmuje on wszystkie niezbędne świadczenia zdrowotne. Stan zdrowia i wiek ubezpieczonego są przy tym bez znaczenia. Zakres świadczeń w pakiecie podstawowym jest taki sam we wszystkich towarzystwach ubezpieczeniowych. Inny może być jednak sposób realizacji świadczeń i wysokość składek. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne płaci się co miesiąc. Składa się ona z dwóch części:

* Ubezpieczony opłaca co miesiąc stałą składkę w wybranym towarzystwie ubezpieczeń zdrowotnych. Pracodawca może potrącać tę kwotę z wynagrodzenia i odprowadzać do ubezpieczyciela.

* Oprócz tego każda osoba, której dotyczy obowiązek ubezpieczeniowy, płaci składkę zależną od dochodów. Tę część składki w całości opłaca pracodawca. Rozliczenie znajdziesz na pasku wypłaty. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek nie mają pracodawcy, więc całość składki na ubezpieczenie zdrowotne muszą opłacać same. Dzieci i młodzież poniżej 18 lat nie płacą składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dodatek zdrowotny W Holandii można ubiegać się o dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego, tzw. dodatek zdrowotny (zorgtoeslag).

Wniosek składa się w Urzędzie Skarbowym. Przyznanie dodatku zależy od wysokości dochodów. Im niższe dochody, tym wyższy dodatek zdrowotny. Osoby mieszkające samotnie, których dochody w 2008 r. nie przekroczyły 29 069 €, mogą otrzymać dodatek zdrowotny w wysokości maksymalnie 46 € miesięcznie. Małżeństwom i osobom mieszkającym razem, których suma dochodów w 2008 r. nie przekroczyła 47 520 €, przysługuje dodatek zdrowotny w wysokości maksymalnie 122 € miesięcznie. Jeśli polski pracownik w Holandii ma małżonka/partnera mieszkającego w Polsce (lub w innym kraju UE), którego zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego, osoba ta może korzystać ze świadczeń zdrowotnych na podstawie holenderskiego ubezpieczenia. W takim przypadku ewentualne dochody partnera mieszkającego w Polsce są brane pod uwagę przy ustalaniu kryterium dochodowego i prawa do dodatku zdrowotnego.

Ubezpieczenia społeczne Informacje ogólne Holandia ma rozbudowany system ubezpieczeń społecznych, zapewniający wsparcie w trudnych okolicznościach. Zawsze jednak dąży się do jak najszybszego powrotu danej osoby do pracy. Uprawnienia do świadczeń społecznych, w postaci zasiłków i dodatków, nabywa się pod warunkiem opłacania składek, a ich rodzaj i zakres zależą także od sposobu i okresu pracy w Unii Europejskiej. Jeśli jesteś zatrudniony w Holandii, holenderski pracodawca ma obowiązek odprowadzania należnych składek na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli prowadzisz działalność jako firma jednoosobowa (tzw. ZZP), opłacasz tylko obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne, świadczenia rodzinne i rentę rodzinną. We własnym zakresie możesz ubezpieczyć się dodatkowo na wypadek choroby i niezdolności do pracy. Osoby samozatrudnienie nie są ubezpieczone na wypadek bezrobocia. Jeśli pracujesz w Holandii jako pracownik oddelegowany lub polska firma jednoosobowa, wykonując pracę na rzecz pracodawcy lub agencji pracy tymczasowej z siedzibą w Polsce, możesz pozostać w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. W tym celu trzeba w swoim oddziale ZUS w Polsce uzyskać poświadczenie formularza E 101. Choroba W razie choroby holenderski pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie chorobowe (ziekengeld) przez okres maksymalnie dwóch lat. Wynosi ono minimalnie 70% a maksymalnie 100% wynagrodzenia. Pracownik ma obowiązek dołożyć wszelkich starań w celu jak najszybszego powrotu do pracy, a pracodawca musi podjąć odpowiednie działania, aby to ułatwić. Może też powierzyć to wyspecjalizowanej instytucji (takiej jak służba bhp i medycyny pracy – Arbodienst). Jeśli umowa o pracę kończy się w okresie choroby lub praca była wykonywana za pośrednictwem holenderskiej agencji pracy tymczasowej, można otrzymać zasiłek chorobowy z Zakładu Ubezpieczeń Pracowniczych (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, w skrócie UWV). W przypadku gdy pracownik zachoruje podczas pobytu w Polsce, a jest zatrudniony przez holenderskiego pracodawcę, powinien podjąć w Polsce następujące działania: 1. zgłosić się do lekarza w celu uzyskania zwolnienia lekarskiego, 2. w ciągu 3 dni zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) z wystawionym zwolnieniem.

ZUS weryfikuje wiarygodność zwolnienia, następnie przekazuje do UWV (swojego odpowiednika w Holandii) formularz E 115. Formularz ten jest podstawą uzyskania świadczeń pieniężnych (zasiłek chorobowy, wynagrodzenia chorobowe). Aby móc pozostać w Polsce przez okres choroby, konieczna jest zgoda służby bhp i medycyny pracy pracodawcy lub UWV. Lekarz oceni, czy nie opóźni to powrotu do zdrowia. źródło: Ministerstwo spraw Społecznych i Zatrudnienia NL

/p>