Sprawy socjalne wt., 04/10/2016 - 16:02

Umowa CAO. Pracownicy tymczasowi w Holandii

Gąszcz przepisów, zasad i umów jest tak duży, że wielu pracowników tymczasowych nie jest w stanie samodzielnie broń swoich racji. Poniżej przedstawiamy niewielki fragment przepisów dotyczących umowy zbiorowej zwanej CAO, dotyczących pracowników pracy tymczasowej. Informacje są dostępne na wielu holenderskich stronach związanych z tematyką pracy tymczasowej. 

Pod tekstem znajdziesz przydatne linki gdzie można złożyć skargę na agencję pracy

Poniżej fragment tekstu zamieszczonego w biuletynie wydanym przez związki zawodowe FNV (www.fnv.nl)

Jako pracownicy tymczasowi podlegają Państwo CAO dla Pracowników Tymczasowych (zwanemu dalej: CAO) i zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę tymczasową. Umowa o pracę tymczasową jest umową, na podstawie której wykonują Państwo pracę na rzecz zleceniodawcy. Sprawuje on nadzór i kierownictwo nad Państwa pracą. Oznacza to, że to zleceniodawca wydaje instrukcje w miejscu pracy i określa, jakie czynności mają Państwo wykonywać.

CAO wyróżnia trzy rodzaje umów o pracę tymczasową, jakie mogą Państwo zawrzeć z agencją pracy tymczasowej. Są to:

1. umowa o pracę tymczasową z klauzulą o tymczasowym charakterze zatrudnienia;

2. umowa o oddelegowanie na czas określony;

3. umowa o oddelegowanie na czas nieokreślony.

Ad 1 Umowa o pracę tymczasową z klauzulą o tymczasowym charakterze zatrudnienia Umowa o pracę tymczasową z klauzulą o tymczasowym charakterze zatrudnienia oznacza, że praca tymczasowa kończy się automatycznie w chwili, gdy zleceniodawca poinformuje o zakończeniu zlecenia.

Ad 2 Umowa o oddelegowanie na czas określony Umowa o oddelegowanie jest umową o pracę tymczasową zawartą na czas określony. Kończy się ona automatycznie w ostatni dzień tego okresu. Zazwyczaj w umowie ujęta zostaje konkretna data, a niekiedy może to być na przykład opis projektu.

Ad 3 Umowa o oddelegowanie na czas nieokreślony Umowa o oddelegowanie na czas nieokreślony jest umową o pracę tymczasową zawartą na nieokre- ślony okres, a zatem bez daty końcowej.

System fazowy CAO wprowadziło tak zwany system fazowy. Określa on, do jakiego rodzaju umowy o pracę tymczasową mają Państwo prawo i po części na jakich warunkach zatrudnienia.

System fazowy składa się z trzech faz: A, B i C.

Im dalej w systemie fazowym się Państwo znajdują, tym większe przysługują Państwu prawa. Agencja pracy tymczasowej udzieli dokładnych informacji na temat tego, w której fazie aktualnie się Państwo znajdują. Poniżej przedstawiamy dalsze objaśnienia odnośnie do tych trzech faz.

Jakie potrącenia z wynagrodzeń agencja pracy może stosować?

Czy agencja pracy tymczasowej może nakładać kary?

Odpowiedzi na te pytanie i inne znajdziesz w osobnym materiale:

http://mojaholandia.nl/artykul/praca-przez-agencje

UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY (CAO) DLA PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH NA LATA 2012-2017

Faza A

W momencie rozpoczęcia stosunku pracy w agencji pracy tymczasowej znajdują się Państwo w fazie Faza A trwa przez 78 przepracowanych tygodni. Oznacza to, że pozostają Państwo w fazie A, dopóki nie przepracują Państwo więcej niż 78 tygodni. Każdy faktycznie przepracowany tydzień jest brany pod uwagę podczas naliczania fazy A. Liczba godzin przepracowanych w tygodniu nie ma przy tym znaczenia. Nieważne jest również, dla ilu różnych zleceniodawców Państwo pracują, jeśli pracują Państwo nadal na rzecz tej samej agencji pracy tymczasowej.

W fazie A są Państwo zatrudnieni na podstawie umowy o pracę tymczasową z klauzulą o tymczasowym charakterze zatrudnienia, chyba że mowa jest o umowie o oddelegowanie. W fazie A agencja pracy tymczasowej wypłaca Państwu wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie przepracowane godziny. Brak pracy oznacza zatem brak wynagrodzenia, chyba że agencja pracy tymczasowej ustaliła z Państwem inaczej w formie pisemnej.

Faza B

Są Państwo zatrudnieni w fazie B, jeżeli stosunek pracy jest kontynuowany w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu fazy A. Czas trwania fazy B to cztery lata. W fazie B wykonują Państwo pracę na podstawie umowy o oddelegowanie na czas określony, chyba że wraz z agencją pracy tymczasowej wyraźnie ustalili Państwo inaczej. W fazie B można zawrzeć maksymalnie sześć umów o oddelegowanie na czas określony, przy czym czas trwania poszczególnych umów o oddelegowanie może się różnić. Przy siódmej umowie o oddelegowanie lub po przepracowaniu ponad czterech lat w fazie B przechodzą Państwo automatycznie do fazy C.

W fazie B nie ma już możliwości stosowania klauzuli o tymczasowym charakterze zatrudnienia.

Przykłady dla fazy B

Ania przepracowała 78 tygodni na rzecz tej samej agencji pracy tymczasowej. Jeśli nadal będzie pracować dla tej agencji pracy tymczasowej, przejdzie do fazy B i nabędzie prawa do umowy o oddelegowanie na czas określony. n Gdy w fazie B Anja podpisze z tą samą agencją pracy tymczasowej sześć następujących po sobie umów o oddelegowanie na okres ośmiu miesięcy, faza B będzie trwała cztery lata. Jeżeli natomiast podpisze z tą samą agencją pracy tymczasowej sześć następujących po sobie umów o oddelegowanie na okres dwóch miesięcy, faza B będzie trwała jedynie dwanaście miesięcy.

Faza C

Są Państwo zatrudnieni w fazie C, jeżeli stosunek pracy jest kontynuowany w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu fazy B. W fazie C pracują Państwo na podstawie umowy o oddelegowanie na czas nieokreślony.

Przykłady dla fazy C

Peter pracował w fazie B na podstawie sześciu następujących po sobie umów o oddelegowanie. Przy kolejnej umowie o oddelegowanie przejdzie on do fazy C. Będzie miał wtedy prawo zawrzeć umowę o oddelegowanie na czas nieokreślony. 

Sonja od dłuższego czasu pracuje w fazie B dla jednej agencji pracy tymczasowej. Jeżeli w trakcie trzeciej umowy o oddelegowanie znajdować się będzie w fazie B, przekroczy maksymalny czas trwania fazy B wynoszący cztery lata. W ten sposób przejdzie do fazy C. Będzie wtedy miała prawo zawrzeć umowę o oddelegowanie na czas nieokreślony.

Składanie skarg w przypadku łamania przepisów przez agencję pracy tymczasowej:

Stowarzyszenie Przestrzegania Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Tymczasowych

https://www.sncu.nl/pl/skladanie-skargi/

Punkt zgłaszania nieuczciwych biur pośrednictwa pracy

https://fd8.formdesk.com/arbeidsinspectie/Zawiadomienie

Punkt powiadamiania

http://infolinia.nl/

Inspekcja Pracy

tel: Arbeidsinspectie kantoor Roermond

Postbus 940

6040 AX ROERMOND

Numer telefonu 0475 356 666

Numer faksu 0475 356 660

Arbeidsinspectie.nl 

SNCU

na adres PVF Achmea

Postbus 9251

1006 AG AMSTERDAM

Faks: 020 - 607 44 92