Wydarzenia czw., 11/06/2020 - 10:25

Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Głosowanie w Holandii w wyborach na Prezydenta RP odbędzie sie w obwodach utworzonych w okręgu konsularnym Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Hadze w niedzielę, 28 czerwca  2020 r. 

Minister Spraw Zagranicznych utworzył obwody głosowania za granicą. 

Obwód głosowania nr 90, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Haga I, Ambasada RP w Hadze, Alexanderstraat 25, 2514 JM Haga, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;

Obwód głosowania nr 91, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Haga II, Van Lennepweg 51, 2597 LG Den Haag, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;

Jeżeli żaden  z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów 14 dni po terminie pierwszego głosowania przeprowadza się ponowne głosowanie. Zatem ewentualne ponowne głosowanie miałoby się odbyć w niedzielę 12 lipca  2020 r. 

Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest  wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.

Spis wyborców

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą w  wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. będą również ujęte w tym spisie wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Wyborcy mogą zgłosić konsulowi zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Wyborca, który zmienia miejsce pobytu przed dniem głosowania lub zamierza głosować korespondencyjnie może najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r. zawiadomić o tym konsula, u którego zgłosił zamiar głosowania w obwodzie głosowania utworzonym za granicą. Konsul dokona odpowiedniej zmiany w spisie lub skreśli wyborcę ze spisu wyborców, a w przypadku wyborcy, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego, odnotuje ten fakt w spisie wyborców.

Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORY:  https://ewybory.msz.gov.pl/nowa-rejestracja

lub do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Hadze

e-mailowo: haga.konsulat@msz.gov.pl

pisemnie, na adres: Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag

ustnie: w siedzibie Wydziału Konsularnego przy Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag lub telefonicznie, nr tel. + 31 70 79 90 130 oraz + 31 70 79 90 126

faksem, nr faksu: +31 70 79 147.

Zgłoszenie powinno zawierać:

Nazwisko

Imię (imiona)

Imię ojca

Datę urodzenia

Numer ewidencyjny PESEL

Miejsce pobytu wyborcy za granicą

Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej

Numer, serię i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.

Wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (dotyczy wyborcy zgłaszającego się do głosowania korespondencyjnego)

Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów)

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do spisu, może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, w przypadku głosowania korespondencyjnego, do dnia 29 czerwca 2020 r., do godz. 24:00.

Otrzymasz pakiet wyborczy

Pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wyborcy za granicą najpóźniej 6 dni, przed dniem wyborów, tj. 22 czerwca br., a w przypadku II tury głosowania do 6 lipca br. Pakiet  obejmuje: kopertę zwrotna, kartę do głosowania, kopertę na kartę do głosowania, instrukcję głosowania korespondencyjnego oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania. Jest wysyłany do wyborcy pocztą nierejestrowaną.

Wyborca głosujący korespondencyjnie po otrzymaniu pakietu wyborczego wypełnia kartę do głosowania, wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja. Następnie kopertę te wkłada do koperty zwrotnej wraz z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu. W dalszej kolejności wyborca, na własny koszt, przesyła kopertę zwrotną z wyżej opisaną zawartością do konsula RP (Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag).

Wybory prezydenckie. Kandydaci

Robert Biedroń

Krzysztof Bosak

Andrzej Sebastian Duda

Szymon Franciszek Hołownia

Marek Jakubiak

Władysław Marcin Kosiniak-Kamysz

Mirosław Mariusz Piotrowski

Paweł Jan Tanajno

Rafał Trzaskowski

Stanisław Józef Żółtek

Nadesłane przez wyborców, do dnia i godziny zakończenia głosowania, koperty zwrotne konsul przekazuje właściwej obwodowej komisji wyborczej.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: pkw.gov.pl

tutaj wyniki wyborów 2015 w Holandii https://mojaholandia.nl/artykul/wyniki-wyborow-prezydenckich-w-holandii

źródło: gov.pl/web/holandia/wybory-2020

Kategoria: Wydarzenia