Wydarzenia sob., 18/02/2023 - 15:41

Zgłosiłeś swój wyjazd do Holandii w WKU? Powołania do ćwiczeń.

Dlaczego tak masowe powołania do ćwiczeń wojskowych mają nastąpić w 2023 roku?

Nakłada się na to kilka czynników, po pierwsze trend powołań dużej liczby rezerwistów na ćwiczenia trwa od kilku lat. W latach 2009–2012 nikogo nie powołano na ćwiczenia rezerwy.

W roku 2013 r. powołało zaledwie 3 tys. osób, w 2014 r. – 7,5 tys., a w 2015 r. – 14,5 tys. Dopiero po zmianie rządu w 2016 r. liczba wzywanych na ćwiczenia żołnierzy znacznie wzrosła i osiągnęła co roczny poziom od 27 tys. do 38 tysięcy.

Po drugie pandemia zmusiła do skrócenia bądź przełożenia ćwiczeń rezerwistów. Wojskowi starają się nadrobić "stracone" lata.

Armia w ten sposób chce zwiększać liczbę osób, które mogłaby wezwać w przypadku sytuacji kryzysowej lub wojny. Od pewnego czasu widać, iż wzrasta wiek osób wzywanych na ćwiczenia. To m.in. efekt wstrzymania szkolenia dla ochotników i rezerwistów 14 lat temu. W latach 2009–2012 nie wezwano ani jednego rezerwisty. Z tego powodu najczęściej wzywani są rezerwiści w wieku 31–50 lat.

Wezwanie do wojska w 2023 roku ma otrzymać 250 tysięcy osób. Mają dwa tygodnie na zameldowanie się w  jednostce wojskowej.

Kto może dostać powołanie na ćwiczenia?

MON zaznacza, że będzie możliwość wyboru terminu ćwiczenia i jednostki. Istnieje możliwość odwołania się od decyzji w ciągu 14 dni. Odmowę trzeba będzie uzasadnić, np. stanem zdrowia lub sytuacją zawodową.

Głównym naborem na ćwiczenia żołnierzy rezerwy są zasoby żołnierzy znajdujących się w pasywnej rezerwie.

Osoby, które odbyły służbę wojskową, mają złożoną przysięgę wojskową i nadany przydział mobilizacyjny w konkretnej jednostce wojskowej Powołani mogą liczyć na rekompensatę finansową (wg stawek przeciętnej krajowej).

Nie miałeś wcześniej styczności z wojskiem?

Kolejna kategoria osób, które mogą dostać wezwania to osoby, które do tej pory nie miały przeszkolenia wojskowego. Chodzi o osoby, które są po kwalifikacji wojskowej, mają orzeczoną kategorię zdrowia, ale nie były na szkoleniu wojskowym, nie składały przysięgi i nie były w jednostce wojskowej.
Takie osoby mają być zapraszane do wojskowych centrów rekrutacji, gdzie zostanie im przedstawiona propozycja odbycia ćwiczenia we wskazanej jednostce wojskowej. Ćwiczenie ma trwać dwa dni i ma się odbywać w weekendy.

Kwalifikacja wojskowa

Kogo obejmie kwalifikacja wojskowa w 2023 r.?
Tegoroczna kwalifikacja wojskowa rozpocznie się 17 kwietnia, a zakończy 21 lipca 2023 r. Potrwa 66 dni roboczych z wyłączeniem 2 maja i 9 czerwca. Pierwotny plan stanowił, że badania poborowych odbędą się między 3 kwietnia a 30 czerwca - informuje serwis prawo.pl.

Z rozporządzenia Ministerstwa Obrony Narodowej wynika, że stawić się przed komisją lekarską będzie musiało 230 tys. osób. I to nie tylko dziewiętnastolatków. Komisje ocenią ich zdolność do pełnienia służby wojskowej.

Wyjechałeś do Holandii? Zawiadomiłeś o wyjeździe WKU?

Kto ma obowiązek zawiadamiania WKU?

Obywatele polscy podlegający obowiązkowi czynnej służby wojskowej, zdolni ze względu na stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku, począwszy od dnia, w którym kończą osiemnaście lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt pięć lat życia, a posiadający stopień podoficerski lub oficerski – sześćdziesiąt trzy lata życia.

Kogo obowiązuje uzyskanie zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą?

Przyjechałeś jako dziecko do Holandii, teraz masz 19 lat więcej i nie stawiłeś w WKU? Jeżeli nie posiadasz obywatelstwa holenderskiego wciąż podlegasz obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w Polsce.

Osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej, które:

- nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej – od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą dziewiętnaście lat życia;

- zostały powołane do odbycia czynnej służby wojskowej lub szkolenia w obronie cywilnej albo służby zastępczej – od dnia doręczenia karty powołania (karty skierowania) do tej służby;

Są obowiązane uzyskać zezwolenie wojskowego komendanta uzupełnień na wyjazd i pobyt za granicą.

Wyjątek, 

Obywatele polscy będący równocześnie obywatelami innych państw, stale zamieszkujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, nie są objęci powszechnym obowiązkiem obrony w Polsce, co oznacza również, że nie podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

"Dobre strony"

- spełniony obowiązek wobec ojczyzny

- w trakcie ćwiczeń, rezerwiści i kandydaci na żołnierzy otrzymają pełne wyżywienie i będą kwaterowani na terenach jednostek. Rezerwiści, czyli osoby, które odbyły zasadniczą służbę wojskową lub mają już przyznany stopień wojskowy mogą liczyć na wynagrodzenie, maksymalnie stawka wynosi 1/22 średniego wynagrodzenia za każdy dzień służby.

AS

źródła:

rp.pl

prawo.pl 

defence24.pl

polska-zbrojna.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu

Kategoria: Wydarzenia