Wydarzenia śr., 25/11/2020 - 12:41

Zgłosiłeś swój wyjazd za granicę w WKU?

Dlaczego tak masowe powołania do ćwiczeń wojskowych mają nastąpić akurat w 2021 roku?

Nakłada się na to kilka czynników, po pierwsze trend powołań dużej liczby rezerwistów na ćwiczenia trwa od kilku lat. W latach 2009–2012 nikogo nie powołano na ćwiczenia rezerwy. W roku 2013 r. powołało zaledwie 3 tys. osób, w 2014 r. – 7,5 tys., a w 2015 r. – 14,5 tys. Dopiero po zmianie rządu w 2016 r. liczba wzywanych na ćwiczenia żołnierzy znacznie wzrosła i osiągnęła co roczny poziom od 27 tys. do 38 tysięcy.

Po drugie pandemia zmusiła do skrócenia bądź przełożenia ćwiczeń rezerwistów, stąd w 2021 roku chęć przeszkolenia większej ilości rezerwistów (o ile pandemia nie pokrzyżuje tych planów)

Rzeczpospolita" tłumaczy, że armia w ten sposób chce zwiększać liczbę osób, które mogłaby wezwać w przypadku sytuacji kryzysowej lub wojny. Dodano, że od pewnego czasu widać, iż wzrasta wiek osób wzywanych na ćwiczenia. To m.in. efekt wstrzymania szkolenia dla ochotników i rezerwistów 11 lat temu. "Rz" przypomina, że w latach 2009–2012 nie wezwano ani jednego rezerwisty. Z tego powodu najczęściej wzywani są rezerwiści w wieku 31–50 lat.

Oczywiście oficerowie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zastrzegają, że wszystko jest zależne od tego, jak będzie się rozwijała w przyszłym roku pandemia SARS-CoV-19. 

Na ćwiczenia nie muszą być wzywani tylko żołnierze rezerwy, ale też ci, którzy zostali do rezerwy przeniesieni, pomimo że wcześniej nie odbyli przeszkolenia wojskowego.

Czas trwania szkolenia

1) jednodniowe,

2) krótkotrwałe – trwające nieprzerwanie do 30 dni;

3) długotrwałe – trwające nieprzerwanie do 90 dni;

4) rotacyjne – trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

Najczęściej ćwiczenia trwaja od 5 do 12 dni

Wyjechałeś do Holandii? Zawiadomiłeś o wyjeździe WKU?

Kto ma obowiązek zawiadamiania WKU?

Obywatele polscy podlegający obowiązkowi czynnej służby wojskowej, zdolni ze względu na stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku, począwszy od dnia, w którym kończą osiemnaście lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt pięć lat życia, a posiadający stopień podoficerski lub oficerski – sześćdziesiąt trzy lata życia.

Kogo obowiązuje uzyskanie zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą?

Przyjechałeś jako dziecko do Holandii, teraz masz 19 lat więcej i nie stawiłeś w WKU? Jeżeli nie posiadasz obywatelstwa holenderskiego wciąż podlegasz obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w Polsce.

Osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej, które:

- nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej – od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą dziewiętnaście lat życia;

- zostały powołane do odbycia czynnej służby wojskowej lub szkolenia w obronie cywilnej albo służby zastępczej – od dnia doręczenia karty powołania (karty skierowania) do tej służby;

Są obowiązane uzyskać zezwolenie wojskowego komendanta uzupełnień na wyjazd i pobyt za granicą.

Wyjątek, 

Obywatele polscy będący równocześnie obywatelami innych państw, stale zamieszkujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, nie są objęci powszechnym obowiązkiem obrony w Polsce, co oznacza również, że nie podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

"Dobre strony"

- spełniony obowiązek wobec ojczyzny

- w trakcie ćwiczeń, rezerwiści i kandydaci na żołnierzy otrzymają pełne wyżywienie i będą kwaterowani na terenach jednostek. Rezerwiści, czyli osoby, które odbyły zasadniczą służbę wojskową lub mają już przyznany stopień wojskowy mogą liczyć na miesięczne wynagrodzenie od 3,5 tysiąca złotych.

AS

źródła:

rp.pl

polska-zbrojna.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu

Kategoria: Wydarzenia