Sprawy socjalne pon., 15/08/2016 - 16:08

Praca przez agencję

Przedstawiamy kilka wybranych zagadnień dla pracowników pracy tymczasowej

Czy agencja musi gwarantować liczbę godzin przewidzianych umową?

W fazie A (ABU CAO) i fazie 1 i 2 (NBBU) w trakcie trwania umowy wykluczeniu ulega obowiązek ciągłej wypłaty wynagrodzenia, chyba, że wyraźnie pisemnie uzgodniono inaczej. Nie ma w tych przypadkach mowy o zapewnieniu uzgodnionych wcześniej godzin.
W fazie B i C (ABU CAO) i fazie 3 i 4 (NNBU CAO) istnieje obowiązek ciągłej wypłaty wynagrodzenia w przypadku braku pracy tymczasowej. Agencja pracy tymczasowej jest zobowiązana zapewnić liczbę godzin przewidzianą umową.

Co to jest CAO i co to są fazy A,B i C dowiesz się pod tekstem (link)

Czy agencja pracy tymczasowej może nakładać kary?

Agencja pracy tymczasowej może nakładać kary wyłączenie w stosunku do kar wynikających z umowy o pracę. Poza tym przepisy, których naruszenie skutkuje nałożeniem kary, muszą być zapisane wyraźnie z podaniem kwoty kary

W stosunku do pracowników tymczasowych bez stałego miejsca zamieszkania w Holandii, kary wynikające z zachowania w (bądź w jego pobliżu) zakwaterowaniu oferowanym przez pracodawcę są niedozwolone. (ABU-CAO Artykuł 65, NBBU-CAO Artykuł 36B)

Umowa o pracy zawierająca zapisy o karach musi być ujęta w formie pisemnej.
Na pracownika tymczasowego nie można w danym tygodniu nałożyć kar wynoszących razem więcej niż wynagrodzenie za pół dnia pracy. Ponadto każda osobna kara nie może przekraczać tej kwoty.

Prawo mówi również, że pracodawca może pisemnie uzgodnić z pracownikiem, którego wynagrodzenie wyrażone w pieniądzu wynosi więcej niż minimalne wynagrodzenie dotyczące tego pracownika, co następuje:
że kara musi być egzekwowana/nakładana inaczej niż w pieniądzach;
że zakaz, że kara nie może ani bezpośrednio ani pośrednio prowadzić do korzyści (indywidualnej) dla agencji pracy tymczasowej lub osoby, którą agencja upoważniła do nałożenia kary na pracownika tymczasowego nie obowiązuje;
że całkowita kwota kar nałożona w danym tygodniu może być wyższa niż wynagrodzenie za pół dnia pracy (to nie ma zastosowania w przypadku pracowników tymczasowych bez stałego miejsca zamieszkania na terenie Holandii).

Jakie potrącenia z wynagrodzeń agencja pracy może stosować?

Agencja pracy ma, jak każdy inny pracodawca, do czynienia z pewną liczbą prawnych obowiązkowych potraceń z wynagrodzenia pracownika tymczasowego takie, jak składki na ubezpieczenie społeczne. Pracownik tymczasowy może dać upoważnienie agencji pracy do wykonywania płatności na poczet ich wynagrodzenia.

To upoważnienie może w każdym momencie zostać wycofane.
Dla pracownika tymczasowego bez stałego miejsca zamieszkania w Holandii potrącenia z wynagrodzenia z tytułu kosztów zakwaterowania i kosztów podróży z miejsca zamieszkania w kraju pochodzenia i z powrotem opierać się muszą na faktycznych kosztach.

Czy pracownik ma prawo do krótkiego i okolicznościowego urlopu?

W przypadku krótkiego urlopu lub urlopu okolicznościowego pracownik tymczasowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę tymczasową z klauzulą o tymczasowym charakterze zatrudnienia otrzymuje uzupełnienie (tzw. rezerwa).

Uzupełnienie to nie jest wypłacane co tydzień/miesiąc podczas wypłaty, lecz jest ono rezerwowane. Jeżeli pracownik tymczasowy korzysta z krótkiego urlopu lub urlopu okolicznościowego, a umowa o pracę tymczasową nadal obowiązuje to z rezerw wypłacane jest wynagrodzenie. Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o oddelegowanie (na czas (nie)określony) ma prawo do ciągłej wypłaty wynagrodzenia, tak jakby w ciągu tych dni przepracował normalną lub średnią liczbę godzin.

Kto płaci wynagrodzenie w przypadku choroby, ile i jak długo?

To jest zależne od rodzaju umowy i CAO, które ma zastosowanie. Pracownik tymczasowy powinien w każdym bądź razie w przypadku choroby tak szybko jak jest możliwe poinformować o tym fakcie agencje pracy tymczasowej oraz zleceniodawcę /pracodawcę użytkownika, zakład gdzie wykonuje swoje obowiązki/pracę).

Sposób wypłaty za dni świąteczne:

Przy umowie o pracę tymczasową z klauzulą o tymczasowym charakterze zatrudnienia:
Agencja pracy tymczasowej może wybrać pomiędzy wypłatą za dzień świąteczny z puli rezerw bądź ciągłą wypłatą rzeczywistego wynagrodzenia w dni świąteczne, w które nie pracuje się z powodu wystąpienia dnia świątecznego.

Przy umowie o oddelegowanie na czas (nie)określony: Pracownik tymczasowy ma prawo do ciągłej wypłaty rzeczywistego wynagrodzenia w dni świąteczne, w które nie pracuje się z powodu wystąpienia dnia świątecznego.

Za ogólnie uznane dni świątecznie w rozumieniu CAO, o ile nie przypadają one w sobotę i/lub niedzielę, uznaje się: Nowy Rok, Drugi Dzień Świąt Wielkanocnych, Dzień Wniebowstąpienia, drugi dzień Zielonych Świąt, oba dni świąt Bożego Narodzenia, Święto Króla lub dzień zastępujący to święto oraz Święto Wyzwolenia raz na pięć lat.

SPRAWDŹ UKŁAD ZBIOROWY PRACY (CAO) DLA PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH NA LATA 2012-2017

Składanie skarg w przypadku łamania przepisów przez agencję pracy tymczasowej:

Stowarzyszenie Przestrzegania Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Tymczasowych

https://www.sncu.nl/pl/skladanie-skargi/

Punkt zgłaszania nieuczciwych biur pośrednictwa pracy

https://fd8.formdesk.com/arbeidsinspectie/Zawiadomienie

Punkt powiadamiania

http://infolinia.nl/

Inspekcja Pracy

tel: Arbeidsinspectie kantoor Roermond

Postbus 940

6040 AX ROERMOND

Numer telefonu 0475 356 666

Numer faksu 0475 356 660

Arbeidsinspectie.nl 

SNCU

na adres PVF Achmea

Postbus 9251

1006 AG AMSTERDAM

Faks: 020 - 607 44 92

Daan

Źródło:

sncu.nl

ABU-CAO Artykuł 66, 67 en Załącznik II 2c en 2q

NBBU-CAO Artykuł 36C en Załącznik 6

ABU-CAO Artykuł 40, 41, 42

NBBU-CAO Artykuł 12 ustęp 4 en 23

ABU-CAO Artykuł 65

NBBU-CAO Artykuł 36B